Lịch - Kế hoạch khoa học

Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện khoa học xã hội

Ngày đăng: 15/12/2021 | Lượt xem: 2718

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 02/12/2021, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội đã có 2 phiên họp làm việc với sự tham dự của 09 thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, chủ trì các phiên họp: Phiên họp thứ nhất:  xét hồ sơ, trao đổi, thảo luận và quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan ngày 29/11/2021 (với 08/09 thành viên Hội đồng tham dự) và phiên họp thứ hai: nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS ngày 02/12/2021 (với 09/09 thành viên Hội đồng tham dự). Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên, Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín tín nhiệm xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, kết quả như sau:

   1. Hội đồng không có ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

   2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là 03 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 02 người, kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Nam/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi làm việc

Kết quả

1

Mai Đắc Biên

02/5/1966

Nam

TS

Luật học

Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đạt

2

Nguyễn Thu Hạnh

02/11/1975

Nữ

TS

Ngôn ngữ học

Học viện Khoa học Quân sự

Đạt

 
  • Số ứng viên không đủ các điều kiện cần để Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 01 người, kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Nam/Nữ

Ngành

Kết quả

Lý do không đạt

1

Nguyễn Đức Hữu

22/11/1976

Nam

Xã hội học

Không đạt

Thiếu tiêu chuẩn về công trình khoa học công bố trên tạp chí/Nhà xuất bản quốc tế có uy tín

 

            Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết luận nói trên xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh và Thư ký Hội đồng - GS.TS. Nguyễn Hữu Minh. Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết.

Trân trọng thông báo./.

 

In bài viết