Lịch - Kế hoạch khoa học

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 02/07/2020 | Lượt xem: 1278

Chi tiết bản đăng ký của ứng viên xem trong các file đính kèm !

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Ungvien_NguyenDucHanh.pdf
Ungvien_NguyenThiHien.pdf
Ungvien_NguyenThiThuc.pdf
Ungvien_PhamHien.pdf
Ungvien_PhamMinhTuyen.pdf
Ungvien_PhanThiThuHien.pdf
Ungvien_PhanTranTrungDung.pdf
Ungvien_PhungTheDong.pdf
Ungvien_TranTrongDuong.pdf
Ungvien_TruongThiThanhQuy.pdf
Ungvien_VuTuanHung.pdf