Luận án, luận văn, đề tài khoa học

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM

Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thư
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mai Phương

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Đính

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Người thực hiện: Trần Quỳnh Thư
Người hướng dẫn: TS. Kiều Thanh Nga

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Người thực hiện: Cao Thị Bích Thảo
Người hướng dẫn: TS. Kiều Quỳnh Anh

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI, THẢM HỌA TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Người thực hiện: Trần Sĩ Pha
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG

Người thực hiện: Đàm Thị Chiến
Người hướng dẫn: TS. Lê Anh Vũ

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Đào Ngân Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TẠI TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Người thực hiện: Đặng Quang Khải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Khánh Đức

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP TỈNH LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH LAI CHÂU

Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ TỪ THỰC TIỄN TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH CAO BẰNG

Người thực hiện: Lê Thị Phương
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hải Nam

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02