Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Thực hiện chính sách quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Tiêu Phi Lực
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Tấn Sáng

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Tào Thị Tố Điểm
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Cầm

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách sử dụng đất nông nghiệp từ thực tiễn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Phan Văn Phẩm
Người hướng dẫn: TS. Phạm Anh Tuấn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Người thực hiện: Phạm Thị Bích Lam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Việt Hùng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Phúc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Đính

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực thi chính sách về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Ly
Người hướng dẫn: PGS.TS> Mai Hà

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hai
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Phú Yên hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Oanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Chu Văn Tuấn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phước
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02