Luận án, luận văn, đề tài khoa học

ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH TRONG THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CHẤM DỨT DỊCH BỆNH AIDS VÀO NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Ngô Thị Hoài Mỹ
Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN BẢNG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Nguyễn Công Minh
Người hướng dẫn: TS. HOÀNG XUÂN LONG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Đặng Thụy Khánh Ly
Người hướng dẫn:

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Võ Kim Loan
Người hướng dẫn:

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BẾN CẦU TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Nguyễn Thùy Linh
Người hướng dẫn: TS.NGUYỄN MINH ĐẠT

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền
Người hướng dẫn: TS.GVCC. NGUYỄN VĂN BẢNG

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.34.04.10

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hùng
Người hướng dẫn: TS DOÃN THỊ MAI HƯƠNG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Hồng
Người hướng dẫn: TS.GVCC. NGUYỄN VĂN BẢNG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TỰ CHỦ TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TÂY NINH HIỆN NAY

Người thực hiện: Trương Thị Ngọc Hiếu
Người hướng dẫn: TS. LÝ HOÀNG MAI

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRƯỜNG ĐÔNG, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Duy Hiếu
Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN ĐÌNH HÒA

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10