Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Chuỗi giá trị nông sản của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu trường hợp nho Ninh Thuận

Người thực hiện: Đỗ Thị Nâng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Công Sách

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam (CHXHCN Việt Nam) với tỉnh Sê Kông (CHDCND Lào) từ năm 1997 đến năm 2015

Người thực hiện: Lê Minh Đức
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thu Hương

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phan Thị Thu Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Duyên Thủy

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức ngành Kiểm sát ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Ngô Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Sỹ Phán

Chuyên ngành: Đạo đức học
Mã số: 9 22 90 06

Pháp luật về thoả thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Nguyệt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Như Phát

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn Đại học Thái Nguyên hiện nay

Người thực hiện: Bùi Trọng Tài
Người hướng dẫn: TS. Đặng Duy Thịnh

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Huy
Người hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Ngoạn

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Không gian sáng tạo trong đời sống văn hóa đô thị (qua nghiên cứu một số không gian sáng tạo tại Hà Nội)

Người thực hiện: Phạm Thị Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS. BÙI HOÀI SƠN

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Quản trị trải nghiệm khách hàng trên Internet trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn tại Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Minh Tuấn

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Phát triển đội ngũ Giảng sư ở các trường Trung cấp Phật học hiện nay theo hướng chuẩn hóa

Người thực hiện: Phạm Văn Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14