LUẬN ÁN

Quyền tiếp cận thông tin trong tố tụng hành chính ở Việt Nam

Ngày đăng: 29/11/2022 | Lượt xem: 306

Thông tin chung
Tên đề tài Quyền tiếp cận thông tin trong tố tụng hành chính ở Việt Nam
Người thực hiện Nguyễn Trung Thành
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Mai Thanh
2. TS. Trần Kim Liễu
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Quan hệ giữa luật tục và pháp luật từ thực tiễn các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ

Người thực hiện: Ma Thị Thanh Hiếu
Người hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Chuỗi giá trị nông sản của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu trường hợp nho Ninh Thuận

Người thực hiện: Đỗ Thị Nâng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Công Sách

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam (CHXHCN Việt Nam) với tỉnh Sê Kông (CHDCND Lào) từ năm 1997 đến năm 2015

Người thực hiện: Lê Minh Đức
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thu Hương

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phan Thị Thu Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Duyên Thủy

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức ngành Kiểm sát ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Ngô Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Sỹ Phán

Chuyên ngành: Đạo đức học
Mã số: 9 22 90 06