LUẬN ÁN

Bảo đảm quyền của người khuyết tật ở Việt Nam

Ngày đăng: 04/02/2021 | Lượt xem: 277

Thông tin chung
Tên đề tài Bảo đảm quyền của người khuyết tật ở Việt Nam
Người thực hiện Nguyễn Thu Trang
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Người thực hiện: Trần Văn Tuân
Người hướng dẫn: TS. Đinh Xuân Nam

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.05

Vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Thuân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Hữu Toàn

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Đặc điểm ngôn ngữ của người nông dân (từ tư liệu một số tác phẩm văn học)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoa
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Khang

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Tổ chức và hoạt động của các tổ chức phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam

Người thực hiện: Vũ Thị Thanh Thủy
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Đối chiếu từ ngữ nối biểu thị ý nghĩa “kết quả”, “tổng kết” tiếng Việt và tiếng Anh (trên cơ sở các văn bản khoa học xã hội)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Tố Hoa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Tình

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24