LUẬN VĂN

Thực hiện chính sách quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 05/07/2019 | Lượt xem: 200

Thông tin chung
Tên đề tài Thực hiện chính sách quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Người thực hiện Tiêu Phi Lực
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Hồ Tấn Sáng
Chuyên ngành Chính sách công
Mã số 8.34.04.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Thực hiện chính sách phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Tào Thị Tố Điểm
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Cầm

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách sử dụng đất nông nghiệp từ thực tiễn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Phan Văn Phẩm
Người hướng dẫn: TS. Phạm Anh Tuấn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Người thực hiện: Phạm Thị Bích Lam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Việt Hùng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Phúc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Đính

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02