LUẬN ÁN

Phát triển sinh kế bền vững của nông hộ bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày đăng: 18/05/2019 | Lượt xem: 143

Thông tin chung
Tên đề tài Phát triển sinh kế bền vững của nông hộ bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh)
Người thực hiện Nguyễn Hòa
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Thanh Sang
Chuyên ngành Xã hội học
Mã số 9.31.03.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng Anh - Việt

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Sửu

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam đối với vùng Tây Bắc từ năm 2001 đến năm 2011

Người thực hiện: Phạm Minh Thế
Người hướng dẫn: PGS. TS Đoàn Minh Huấn

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII đến nay và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Người thực hiện: Trần Hồng Việt
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Y tế phương Tây ở Bắc Kỳ từ năm 1873 đến năm 1945

Người thực hiện: Bùi Thị hà
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Quang Hưng

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Phan Đăng Hải
Người hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Hiển

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07