LUẬN ÁN

Tư tưởng chính trị - xã hội của Karl Raimund Popper. Những giá trị và hạn chế về mặt triết học

Ngày đăng: 14/05/2019 | Lượt xem: 68

Thông tin chung
Tên đề tài Tư tưởng chính trị - xã hội của Karl Raimund Popper. Những giá trị và hạn chế về mặt triết học
Người thực hiện Dương Thị Phượng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Chuyên ngành Triết học
Mã số 9.22.90.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Sự kiểm soát cảm xúc của sinh viên các trường Đại học Công an nhân dân phía Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Mai Hương

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Xuân Bách
Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Nhật Quang

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Phát triển sinh kế bền vững của nông hộ bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh)

Người thực hiện: Nguyễn Hòa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Sang

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Quan điểm của V.I.Lênin về chế độ tập trung dân chủ và sự vận dụng của Đảng ta từ khi đổi mới đến nay

Người thực hiện: Lê Hồng Ngon
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Thái độ với nghề của giáo viên mầm non các tỉnh Tây Nguyên

Người thực hiện: Vũ Thị Thanh Hiển
Người hướng dẫn: PGS.TS.Phan Trọng Ngọ

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01