LUẬN VĂN

Hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 26/05/2017 | Lượt xem: 361

Thông tin chung
Tên đề tài Hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Người thực hiện N/A
Người hướng dẫn 1. N/A
Chuyên ngành Khác
Mã số
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH TRONG THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CHẤM DỨT DỊCH BỆNH AIDS VÀO NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Ngô Thị Hoài Mỹ
Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN BẢNG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Nguyễn Công Minh
Người hướng dẫn: TS. HOÀNG XUÂN LONG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Đặng Thụy Khánh Ly
Người hướng dẫn:

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Võ Kim Loan
Người hướng dẫn:

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BẾN CẦU TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Nguyễn Thùy Linh
Người hướng dẫn: TS.NGUYỄN MINH ĐẠT

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10