LUẬN ÁN

Quan điểm của V.I.Lênin về phát huy vai trò của nông dân trong Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi đổi mới đến nay

Ngày đăng: 07/07/2014 | Lượt xem: 258

Thông tin chung
Tên đề tài Quan điểm của V.I.Lênin về phát huy vai trò của nông dân trong Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi đổi mới đến nay
Người thực hiện Tô Mạnh Cường
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Đễ 2. TS. Nguyễn Khắc Chương
Chuyên ngành Khác
Mã số
Nội dung thông tin tóm tắt

* Toàn văn luận án và Tóm tắt luận án của NCS đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Văn Hữu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trung Tín

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Người thực hiện: Ngô Đức Hưng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên các trường Công an nhân dân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Đường
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Đức Khiển

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Phát triển khu kinh tế một số nước châu Á và kinh nghiệm cho khu kinh tế Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Nguyễn Việt Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Phát triển năng lượng tái tạo vì sự phát triển kinh tế bền vững ở một số quốc gia Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Thị Xuân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06