Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Tôn giáo và luật pháp về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Vân Hà
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đỗ Quang Hưng 2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu Hàm Long Sơn Chí - Tác giả và tác phẩm

Người thực hiện: Nguyễn Hà Đạo Hiệu Thích Hoằng Trí
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí 2. PGS.TS. Lã Minh Hằng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đạo đức công chức và vấn đề xây dựng đạo đức công chức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thị Hằng
Người hướng dẫn: 1. TS. Lê Thanh Thập 2. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tường

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách kiều hối của một số nước châu á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Loan
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Thái Quốc 2. PGS.TS Nguyễn Kim Anh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Người thực hiện: Viên Thế Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tư tưởng trị nước thời Lê Sơ và ý nghĩa lịch sử của nó

Người thực hiện: Ngô Văn Hưởng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Nguyên Việt

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau năm 1986 dưới góc nhìn tự sự học

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hùng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp 2. TS. Trần Thị Sâm

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Mạt-na thức của Phật giáo từ góc nhìn Tâm lý học

Người thực hiện: Đỗ Thanh Xuân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Văn Điều

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tính cách người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Người thực hiện: Huỳnh Văn Chẩn
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương 2. PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu mối liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

Người thực hiện: Võ Hữu Phước
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Đình Thiên 2. TSKH. Trần Trọng Khuê

Chuyên ngành: Khác
Mã số: