Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Vấn đề xây dựng chế độ dân chủ nhân dân ở Lào hiện nay

Người thực hiện: KHĂM PHON BUN NA ĐI
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Văn Đức 2. GS.TS. Dương Phú Hiệp

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phật giáo Hòa Hảo - Lịch sử và những vấn đề hiện nay

Người thực hiện: Bùi Văn Hải
Người hướng dẫn: khoa hoc 1. PGS.TS. Ngỗ Hữu Thảo 2. TS. Nguyễn Hoàng Sa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên sư phạm

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phan Trọng Ngọ 2. TS. Dương Thị Diệu Hoa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vai trò của thông tin tư liệu và thư viện đối với sự phát triển của khoa học xã hội Lào hiện nay

Người thực hiện: Thanongsone SIBOUNHEUANG
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thể loại Từ trong văn học trung đại Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Văn Ánh
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Trần Ngọc Vượng 2. TS. Phạm Ngọc Lan

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của Jack London

Người thực hiện: Nguyễn Trọng Đức
Người hướng dẫn: GS.TS. Lộc Phương Thủy

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Bảo đảm quyền cổ đông thiểu số trong mua bán sáp nhập công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Cao Đình Lành
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Người thực hiện: Bùi Hữu Dược
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương 2. PGS.TS. Ngô Hữu Thảo

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoạt động hỏi trên tư liệu tiếng Hàn và tiếng Việt

Người thực hiện: Hoàng Thị Yến
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình 2. TS. Nguyễn Đăng Sửu

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quan điểm của V.I.Lênin về phát huy vai trò của nông dân trong Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi đổi mới đến nay

Người thực hiện: Tô Mạnh Cường
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Đễ 2. TS. Nguyễn Khắc Chương

Chuyên ngành: Khác
Mã số: