Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Văn hóa hiến pháp ở Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Người thực hiện: Mai Hồng Quang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thư

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2020

Người thực hiện: Ngô Thị Thanh Vân
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Văn Luân 2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Kỹ năng ứng phó với những khó khăn trong học tập của học sinh lớp 1

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Long
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Phạm Thành Nghị 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách xã hội triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884

Người thực hiện: Lê Quang Chấn
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hà Mạnh Khoa 2. PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vật lý vi mô và ý nghĩa nhận thức luận của nó

Người thực hiện: Phạm Phát
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Viên

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong xây dựng chính sách tôn giáo hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Thúy Ngọc
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đặng Hữu Toàn 2. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thế giới nghệ thuật thơ chữ Hán Đào Tấn

Người thực hiện: Nguyễn Đình Thu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 2. TS. Nguyễn Ngọc Quang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc điểm về trường từ vựng tang ma và hôn nhân trong tiếng Việt đối chiếu với tiếng Anh

Người thực hiện: Vũ Linh Chi
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Việt Hùng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Đồng Nai

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nguyệt
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Hồng Liên 2. PGS.TS. Huỳnh Văn Tới

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các tội có yếu tố lợi dụng chức vụ quyền hạn trong luật Hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Phan Thị Bích Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Khác
Mã số: