Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Giám định tư pháp trong Tố tụng hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Loan
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hà Việt Dũng 2. TS. Nguyễn Duy Hưng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam

Người thực hiện: Từ Thanh Sơn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đắc Linh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nhu cầu tham vấn tâm lý của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV AIDS

Người thực hiện: Phạm Văn Tư
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Pháp luật về hoạt động đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

Người thực hiện: Vũ Thế Hoài
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa 2. PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đối chiếu thuật ngữ du lịch Việt -Anh

Người thực hiện: Lê Thanh Hà
Người hướng dẫn: GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

Người thực hiện: Trần Thị Thúy
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Đình Hảo 2. PGS.TS. Phan Huy Hồng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý tài chính tại Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn 2. TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xây dựng nguồn lực con người Việt Nam trong hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học nhằm phát triển khoa học và công nghệ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Người thực hiện: Nguyễn Thành Trung
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đoàn Minh Duệ 2. PGS. TSKH. Lương Đình Hải

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc điểm tục ngữ Khmer ở Đồng Bằng sông Cửu Long

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kiều Tiên
Người hướng dẫn: 1. TS. Trần Văn Nam 2. TS. Phạm Tiết Khánh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đổi mới và hoàn thiện chính sách đầu tư công cho vùng Trung Bộ vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

Người thực hiện: Hoàng Dương Việt Anh
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đỗ Hoài Nam 2. TS. Bùi Đức Hùng

Chuyên ngành: Khác
Mã số: