Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người về xây dựng con người và sự vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thị Hương
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Đình Hòa 2. TS. Lê Huy Hoàng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoạt động truyền giáo của đạo Tin Lành ở Việt Nam và Trung Quốc

Người thực hiện: Vũ Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Trần Hưng Bình
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Đào Trí Úc

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Anh Đào
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Khó khăn tâm lý của phụ nữ trong đấu tranh chống bạo lực gia đình

Người thực hiện: Lý Thị Minh Hằng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Anh 2. TS. Lê Văn Hảo

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của sinh viên đại học Sư phạm

Người thực hiện: Đỗ Văn Đoạt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu văn tự Hán nôm trên đồ gốm sứ Việt Nam từ thế kỷ XV-XIX

Người thực hiện: Nguyễn Văn Chiến
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trịnh Khắc Manh 2. TS. Nguyễn Hữu Mai

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vai trò của phương tiện tình thái trong ngôn ngữ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

Người thực hiện: Nguyễn Văn Thuận
Người hướng dẫn: PGS.TS. Dư Ngọc Ngân

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Một số tác phẩm của Nam Cao dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn và dụng học

Người thực hiện: Vũ Văn Lăng
Người hướng dẫn: Diệp Quang Ban

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ ở Việt Nam

Người thực hiện: Đinh Ngọc Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số: