Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phòng ngừa sử dụng lao động trẻ em từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giao dịch dân sư vô hiệu về hình thức theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

CTXH đối với NCT từ thực tiễn Trung tâm CTXH tỉnh Hà Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tổ chức và hoạt động của trung tâm trợ giúp pháp lý từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hủy bỏ hợp đồng theo pháp luật thương mại Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: