Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Công tác xã hội cá nhân đối với người nghèo từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo từ thực tiễn quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hỗ trợ kết nối học nghề với việc làm cho người khuyết tật từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2014

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách công tác xã hội trong giảm nghèo bền vững từ thực tiễn tỉnh Bến Tre

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý công tác xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn tỉnh Kon Tum

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ thực tiễn tỉnh Long An

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: