Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Thực hiện chính sách Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải pháp chính sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách quản lý hệ thống thiết chế văn hoá từ thực tiễn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách phát triển cán bộ công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: