Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Thực hiện chính sách phát triển cán bộ công chức cấp xã từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải pháp Chính sách phát triển công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách phát triển lâm nghiệp huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải pháp chính sách phát triển cán bộ công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện Chính sách đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoạt động của Luật sư trong giai đoạn Điều tra vụ án Hình sự - Từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Kiểm sát điều tra các tội phạm về ma túy từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: