Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Chính sách hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoàn thiện công tác quản lý các nguồn kinh phí ở Viện triết học

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý các hoạt động giáo dục theo chủ đề ở các trường Mầm non công lập quận Long Biên Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản trị nguồn nhân lực tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường Mầm non quận Long Biên Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nguồn nhân lực tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện Chính sách phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non năm tuổi từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: