Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Chuyển biến kinh tế xã hội thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng từ năm 1975 đến năm 2010

Người thực hiện: Ngô Thành Vinh
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phan An 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: Trần Mai Linh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vai trò của trí thức trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học hiện nay Qua nghiên cứu trường hợp Hà Nội

Người thực hiện: Đặng Vũ Cảnh Linh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đình Tấn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Pháp luật về thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh từ thực tiễn quận Hà Đông thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: