Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã từ thực tiễn tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Phan Quang Huy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Minh Phúc

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Phạm Như Tuấn
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Nguyễn Viết Chưởng
Người hướng dẫn: TS. Phan Thị Sông Thương

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động từ thực tiễn Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Phúc

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách phát triển nghề phi nông nghiệp tại địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thế Quang
Người hướng dẫn: TS. Lương Thị Thu Hằng

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách đối với người có công tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Minh Châu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Đính

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Lý Thị Thu Hồng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Võ Đình Lâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách dân chủ cơ sở tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Trần Thị Hằng
Người hướng dẫn: TS. Vũ Mạnh Toàn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Ông Thị Bích Liễu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Trang

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02