Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học “Văn học dân gian Cao Lan từ văn hóa tộc người”

Ngày đăng: 14/03/2019 | Lượt xem: 85

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Văn Ba đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học; Chuyên ngành: Văn học dân gian; Mã số: 9220125; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Lai Thúy và TS. Bùi Thị Thiên Thai.

Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án cho NCS. Nguyễn Văn Ba

Mục đích của Luận án:

       Luận án nhằm hướng tới vận dụng văn hóa học như một công cụ, lấy các tri thức văn hóa tộc người để lí giải các hiện tượng văn học dân gian. Qua thao tác đó, luận án góp phần khẳng định mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn hóa tộc người trong tính tương tác đa chiều và biện chứng, đồng thời hiểu thêm về những đặc điểm văn hóa trong đời sống cũng như những đặc điểm tâm thức của người Cao Lan.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án là nghiên cứu đầu tiên về văn học dân gian Cao Lan từ góc nhìn văn hóa tộc người; qua đó, tạo dựng bức tranh tổng thể của văn học dân gian Cao Lan, đồng thời nhận diện những đặc điểm bản sắc văn hóa Cao Lan trong mối quan hệ với các tộc người lân cận. Trong khi đã có nhiều hướng tiếp cận khác nhau đối với văn học dân gian nói chung và văn học dân gian Cao Lan nói riêng, thì tiếp cận không gian xã hội là sự thử nghiệm một hướng nghiên cứu mới đối với một đối tượng vốn đã trở nên quen thuộc - văn học dân gian Cao Lan.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án cung cấp một hướng tiếp cận mới khi nghiên cứu về văn học dân gian từ góc độ văn hóa tộc người. Cách tiếp cận này không đồng nhất với cách tiếp cận văn hóa nói chung, bởi văn hóa là chung cho mọi cộng đồng tộc người, còn văn hóa tộc người xác định những dấu ấn, những bản sắc văn hóa của tộc người này có thể phân biệt với tộc người khác.

       Luận án cung cấp thêm những hiểu biết về Cao Lan, qua đó góp phần vào việc bảo tồn văn hóa tộc người. Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành ngữ văn, văn hóa học, những nghiên cứu về tộc người Cao Lan và văn hóa tộc người nói chung.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.


 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền