Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học “Tư tưởng nhân bản trong lịch sử tư tưởng Hàn Quốc cuối thể kỷ 19 đầu thế kỷ 20”

Ngày đăng: 13/03/2019 | Lượt xem: 98

Ngày 12 tháng 03 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đào Vũ Vũ đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 92 29 001; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Lan.

 

NCS. Đào Vũ Vũ bảo vệ thành công thành công Luận án

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng nhân bản Hàn Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; nêu nội dung của một số tư tưởng nhân bản tiêu biểu của Hàn Quốc giai đoạn này; nêu đặc điểm, đánh giá giá trị, hạn chế và ý nghĩa của tư tưởng nhân bản Hàn Quốc giai đoạn này.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án khảo sát bối cảnh thời đại, tiền đề ra đời của tư tưởng nhân bản Hàn Quốc và chứng minh đây là sự “chủ động đối mặt với khủng hoảng và thể nghiệm cái mới” của người Hàn Quốc; Luận án hệ thống và khái quát hóa tư tưởng nhân bản Hàn Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 theo ba phương diện: quan hệ với cái tuyệt đối / vô hình, quan hệ với tha nhân / xã hội, quan hệ với chính mình;

       Luận án chỉ ra những nội dung cụ thể của tư tưởng nhân bản của hai nhà tư tưởng tiêu biểu cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là Choe Je U và Ham Seok Heon. Trong đó lần đầu tiên nhìn nhận tư tưởng Ki tô giáo của Ham Seok Heon theo mạch tiến trình lịch sử tư tưởng triết học Hàn Quốc; - Luận án khái quát năm đặc điểm, nêu ra hai giá trị, phê phán hai hạn chế, luận giải hai ý nghĩa của tư tưởng nhân bản Hàn Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đối với lịch sử tư tưởng triết học Hàn Quốc, một ý nghĩa lịch sử và một ý nghĩa hiện thời của tư tưởng này.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án hệ thống hóa quan niệm về tồn tại người và nội dung của tư tưởng nhân bản trong tư tưởng của một số nhà tư tưởng Hàn Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; Khái quát đặc điểm, làm rõ giá trị, hạn chế và ý nghĩa của tư tưởng nhân bản Hàn Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 trong lịch sử tư tưởng triết học Hàn Quốc và lịch sử Hàn Quốc; Cung cấp hiểu biết chuyên sâu về triết học Hàn Quốc nói chung, triết học Hàn Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 nói riêng; Đóng góp tri thức về triết học Hàn Quốc, phương pháp tư duy của người Hàn Quốc, về thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan trong tư tưởng triết học Hàn Quốc.

       Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho ngành Hàn Quốc học nói riêng, nghiên cứu triết học Hàn Quốc và triết học nói chung.         

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.


 

 

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền