Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học "Quản trị tài chính tại các trường Đại học trực thuộc Bộ Công thương trong điều kiện tự chủ"

Ngày đăng: 13/03/2019 | Lượt xem: 104

Ngày 09 tháng 3 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Mai Lan đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế;  Mã số: 9 34 04 10; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phí Mạnh Hồng và PGS.TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án của NCS. Nguyễn Thị Mai Lan

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng về quản trị tài chính tại các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương; phân tích kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân và xu hướng phát triển; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những điểm yếu, hoàn thiện quản trị tài chính tại các trường, tạo ra tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng đào tạo của các trường.

Đóng góp mới của Luận án:

- Về mặt lý luận

Luận án làm rõ quan điểm và các thành tố của tự chủ đại học; làm rõ bản chất và những nội dung chủ yếu của tự chủ tài chính và vai trò quản lý Nhà nước trong cơ chế tự chủ tài chính; làm rõ nội dung quản trị tài chính, chỉ ra những vấn đề cốt lõi nhất, làm cơ sở lý luận để soi chiếu vào thực tiễn, từ đó đánh giá thực tiễn; chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập; nghiên cứu về kinh nghiệm tự chủ tài chính, kinh nghiệm quản trị tài chính trong điều kiện tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện công tác quản trị tài chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam.

- Về mặt thực tiễn:

Luận án nghiên cứu tình hình tự chủ đại học và mô hình quản trị đại học ở Việt Nam, từ đó chỉ ra những hạn chế của mô hình quản trị đối với các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương; phân tích thực trạng các nội dung quản trị tài chính của các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương; đánh giá và chỉ ra những kết quả và 5 hạn chế trong công tác quản trị tài chính của các trường; chỉ ra các nguyên nhân của các hạn chế nói trên, bao gồm các nguyên nhân từ quản lý nhà nước và nguyên nhân từ phía nhà trường; đề xuất 3 quan điểm và mô hình quản trị tài chính tại các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương; đưa ra 5 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tài chính trong các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ chế tự chủ tài chính; khai thác và quản trị tốt nguồn thu của trường; giải pháp quản trị chi phí; tăng cường hiệu quả vốn đầu tư tài sản của trường và phân phối dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ; đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học; xây dựng lộ trình tiến tới xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản đối với các trường đại học và nâng cao vai trò của Hội đồng trường.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

Luận án làm rõ bản chất và những nội dung chủ yếu của quản trị tài chính trong các trường đại học công lập trong điều kiện tự chủ. Với mỗi nội dung quản trị tài chính, luận án đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi nhất, làm cơ sở lý luận để soi chiếu vào thực tiễn, từ đó đánh giá thực tiễn.

Luận án phân tích thực trạng mô hình và các nội dung quản trị tài chính của các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương. Dựa vào đó, luận án đưa ra mô hình quản trị tài chính trong trường đại học công lập nói chung trong bối cảnh tự chủ và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tài chính trong các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ chế tự chủ tài chính. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo tốt không chỉ cho các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương mà còn cho các cơ sở giáo dục đại học nói chung trên toàn quốc.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền