Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục Đại học công lập ở nước ta hiện nay”

Ngày đăng: 30/01/2019 | Lượt xem: 176

Ngày 29 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Hảo.

 

NCS. Nguyễn Trọng Tuấn bảo vệ luận án trước Hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

       Trình bày những vấn đề lý luận về tự chủ, quyền tự chủ, bản chất, vai trò, nội dung quyền tự chủ của các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học công lập; Phân tích đánh giá thực trạng thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ đó rút ra những nguyên nhân, bất cập, những yếu kém, tồn tại trong việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các trường đại học; Đưa ra các giải pháp, kiến nghị có cơ sở lý luận, thực tiễn và có tính khả thi nhằm thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học công lập ở Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, luận án làm rõ những vấn đề lý luận về tự chủ đại học, quyền tự chủ đại học, điều kiện, vai trò của quyền tự chủ đại học.

       Thứ hai, luận án phân tích và làm rõ thực trạng việc thực hiện quyền tự chủ đại học của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay; đánh giá những ưu điểm cũng như những tồn tại bất cập; làm sáng tỏ những nguyên nhân của hạn chế bất cập nói trên.

       Thứ ba, luận án đưa ra những kiến nghị, giải pháp, khuyến nghị về việc hoàn thiện pháp luật và các công cụ quản lý khác để tăng cường quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa lý luận

       Luận án góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và pháp lý về quyền tự chủ đại học ở nước ta hiện nay, do đó công trình này hoàn toàn có thể sử dụng làm tài liệu tại các trường đại học và học viện đào tạo luật.

       Luận án phân tích, đánh giá và chỉ ra được những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về quyền tự chủ đại học, từ đó đưa ra các kiến nghị trong việc hoàn thiện pháp luật. Luận án cũng có nhiều đóng góp cho việc kiến nghị sửa luật giáo dục đại học.

Ý nghĩa thực tiễn

       Luận án là công trình nghiên cứu được sử dụng, tham khảo trong hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục đại học và quản trị trường đại học hiện nay, là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý giáo dục đại học.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

GS.TS. Võ Khánh Vinh thay mặt Học viện Khoa học xã hội

tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Trọng Tuấn

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt