Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học “Những yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ”

Ngày đăng: 29/01/2019 | Lượt xem: 180

Ngày 28 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Cẩm Tú đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS; Mã số: 9229002; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Duy Đức.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án cho NCS. Nguyễn Thị Cẩm Tú

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ, luận án làm rõ một số yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ; làm rõ những giá trị và hạn chế của các yếu tố triết học đó.

Đóng góp mới của Luận án:

- Luận án hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về cơ sở hình thành, đặc điểm, phân loại tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ;

- Luận án làm rõ một số yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ trên các khía cạnh quan niệm về tự nhiên, về con người và về xã hội;

- Luận án làm rõ những giá trị và những hạn chế của các yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

- Luận án góp phần làm rõ hơn nữa các yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ, làm rõ những giá trị và những hạn chế của các yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ.

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần vào việc gìn giữ và phát huy những giá trị của các yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ, khắc phục những mặt hạn chế của nó.

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy những môn học có liên quan tới văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo.

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Nguyễn Thị Cẩm Tú  đã bảo vệ thành công Luận án

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền