Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục “Quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang”

Ngày đăng: 29/01/2019 | Lượt xem: 109

Ngày 26  tháng 01 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Lan Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Tất Dong.

 

PGS.TS. Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Khoa học xã hội

tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Thị Lan Anh

Mục đích nghiên cứu:

Luận án nhằm nghiên cứu lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang và các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động này, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao kết quả hoạt động bồi dưỡng cho người dân trong cộng đồng và phát triển bền vững xã hội học tập.

Đóng góp mới của Luận án:

Luận án hệ thống hóa và xác định được một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tại một tỉnh miền núi. Đây là một vấn đề còn rất ít được nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay. Ở đây, đề tài luận án đã phân tích tính đặc thù của hoạt động bồi dưỡng cho người dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường tại một địa phương miền núi, cũng như yêu cầu của hoạt động bồi dưỡng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0).

Luận án đánh giá được thực trạng hoạt động bồi dưỡng, thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng cho người dân tại một số trung tâm học tập cộng đồng của tỉnh miền núi Tuyên Quang. Ở đây, luận án đã làm rõ được tính đặc thù của hoạt động quản lý đối với việc bồi dưỡng kiến thức cho người dân các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Hoạt động bồi dưỡng này đã đáp ứng một cách cơ bản nhu cầu sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhu cầu nâng cao dân trí (xóa mù chữ và xóa tái mù chữ cho người dân...) và nhu cầu học ngoại ngữ, tin học, khoa học kỹ thuật... cho người dân. Luận án đã xây dựng được các tiêu chí quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

Luận án có thể góp phần bổ sung một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng tại trung tâm học tập cộng đồng ở nước ta hiện nay, đặc biệt là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn của các tỉnh miền núi. Kết quả nghiên cứu về mặt lý luận, về mặt phương pháp của luận án cũng là cơ sở khoa học để có thể tiến hành những nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực quản lý giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

Luận án cho thấy quản lý hoạt động bồi dưỡng cho người dân tại một số trung tâm học tập tỉnh Tuyên Quang ở mức độ trung bình, trong đó mức độ quản lý, kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng, quản lý tài liệu bồi dưỡng ở mức khá yếu. Kết quả nghiên cứu này là những chỉ số tham khảo bổ ích cho những người quản lý các trung tâm học tập cộng đồng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của các trung tâm học tập cộng đồng hiện nay.

Luận án đề xuất và kết quả thực nghiệm một giải pháp có tính cần thiết, tính hiệu quả và tính khả thi cao. Các trung tâm học tập cộng đồng có thể sử dụng các giải pháp này để nâng cao chất lượng và hiệu quả bổi dưỡng cho người dân.

Luận án có thể là tài liệu tham khảo bổ ích đối với nghiên cứu và giảng dạy về hoạt động bồi dưỡng trong lĩnh vực quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua

NCS. Nguyễn Thị Lan Anh đã bảo vệ thành công Luận án

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền