Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Tôn giáo học “Đời sống tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thái Nguyên hiện nay”

Ngày đăng: 11/01/2019 | Lượt xem: 114

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Mạnh Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Tôn giáo học; Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 9.22.90.09; Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quốc Tuấn PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án cho NCS. Nguyễn Thị Mạnh Anh

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm làm rõ thực  trạng đời  sống tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước (QLNN) đối với hoạt động tôn giáo (HĐTG) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay, đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLNN đối với HĐTG ở địa phương trong thời gian tới.

Đóng góp mới của Luận án:              

       Luận án là nghiên cứu đầu tiên có hệ thống, tương đối toàn diện đời sống tôn giáo và công tác QLNN đối với HĐTG ở Thái Nguyên;

       Luận án phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNN đối với HĐTG ở Thái Nguyên từ năm 1990 đến nay, đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với HĐTG ở địa phương trong thời gian tới;

       Từ góc nhìn Tôn giáo học, cung cấp thêm những bằng chứng khoa học cho các nhà hoạch định chính sách tham khảo trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo ở Thái Nguyên, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Ý nghĩa lý luận:

           Luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận về đời sống tôn giáo và hoàn thiện lý luận về công tác QLNN đối với HĐTG ở Thái Nguyên và cả nước.

       Ý nghĩa thực tiễn:

          Luận án cung cấp thêm những luận điểm khoa học có tính hệ thống về quản lý tôn giáo, đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác QLNN đối với HĐTG trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

          Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy Tôn giáo học; làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người làm công tác tôn giáo các cấp của tỉnh Thái Nguyên.

  Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua

NCS. Nguyễn Thị Mạnh Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền