Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển con người và sự vận dụng quan điểm đó ở Thừa Thiên Huế hiện nay”

Ngày đăng: 05/12/2018 | Lượt xem: 171

Ngày 04 tháng 12 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Thái Thị Khương đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS; Mã số: 9229002; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đoàn Đức Hiếu.

 

 

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

        Luận án nhằm làm rõ định hướng và những giải pháp cơ bản nhằm mục đích phát triển nguồn lực con người ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đóng góp mới của Luận án:

        Luận án trình bày lý luận về phát triển con người theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm sâu sắc hơn tư tưởng về phát triển con người  “quốc sách hàng đầu” của Đảng ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá;

        Luận án  nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến phát triển con người ở Thừa Thiên Huế, từ đó đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp để phát triển con người ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

         Về lý luận: Luận án khái quát hoá hệ thống lý luận về con người và phát triển con người của C. Mác, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những khái quát để góp phần làm sâu sắc hơn, đầy đủ hơn tư tưởng triết học về con người theo quan điểm mácxít. Nội dung luận án làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu về con người.

         Về thực tiễn: Luận án  góp phần phát triển nguồn lực con người, nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng tới thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng ta: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. 

       Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Thái Thị Khương đã bảo vệ thành công Luận án

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền